Akty prawne 2015

Żyjące w krajach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawnych oddających się do bezpieczeństwa szczególnie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je ujednolicić poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego także w zasięgu stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Firma tego tekstu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem niniejszej informacji było kiedy największe zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w dziedzinach zagrożonych. W związku z ostatnim mówiony dokument szeroko wiąże się zarówno do organizmów ochronnych jak i urządzeń, które dawane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj także o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może płynąć z przechowywania, produkowania i dodatkowo użytkowania substancji, jakie w rezultacie połączenia z powietrzem bądź także z kolejną substancją mogą wykonać rzekomy wybuch. W rozmiarze tych podstaw wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a i ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne treści to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Jednak nie sposób opisać wszystkiego co uważa się w przedmiotowym dokumencie. Stąd też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż poprawia on całe warunki oraz potrzebowania w terenie organizmów oraz urządzeń przydatnych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą szukać się w pozostałych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że inne materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden system nie potrafią stanowić sprzeczne z zasadą ATEX. Należy także pamiętać, że każde urządzenia wykorzystywane w strefach zagrożonych pragną istnieć wystarczająco znakowane znakiem CE, co oznacza, że urządzenie to potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez osobę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (skoro tak nazywana jest Informacja ATEX) w sukcesu niezgodności urządzeń w okolicach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może przystąpić kroki do wycofania takich urządzeń.